Elektronické verejné obstarávanie

Elektronické verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup vzduchotechnika s dvoma vnútonými klimatizačnými jednotkami a zriadenie serverovne s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25.05.2023

Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2023, 12:00:00

Otváranie obálok: 01.06.2023, 13:00:00