Spracúvanie osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

CENTRUM TRADIČNEJ KULÚRY V MYJAVE so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava 1, IČO: 34056335 (ďalej len ako „CTK“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2].

NOC je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním, zriadené podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov CTK ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na nižšie uvedené účely sú dotknutými osobami fyzické osoby, ktoré sa zapoja do niektorej z aktivít organizovaných CTK, napríklad súťaží, prezentačných akcií, festivalov, vzdelávania, fyzické osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pri vedení centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, fyzické osoby, pre ktoré CTK zabezpečuje stravovanie a ubytovanie, fyzické osoby, ktoré sú členmi poroty a osoby pozvané na základe personalizovanej pozvánky a permanentky na organizované podujatia a festivaly. Dotknutými osobami môžu byť aj návštevníci podujatí.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností CTK ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca CTK alebo jemu blízkou osobou.

Pri realizácii úloh a povinností CTK získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností alebo úloh (napríklad pri organizovaní vzdelávacích aktivít) od tretích strán (napríklad váš zamestnávateľ). Na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností CTK od tretích strán (nezískali sme ich priamo od vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia resp. § 20 ods. 5 Zákona.

NOC ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (NOC) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami CTK. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. CTK je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

  1. I.           Prečo spracúvame vaše osobné údaje (účely spracúvania)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov CTK ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia na účely zabezpečovania kultúrno-osvetovej činnosti, a to na účel:

1.1         organizovania a zabezpečovania neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry a prevencie negatívnych spoločenských javov. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie účastníkov organizovaných vzdelávacích aktivít a súčasne s cieľom zabezpečenia s tým súvisiacich podporných aktivít (ubytovanie, stravovanie a pod.). Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov,

1.2         podpory rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej úrovni, šírenia informácií o aktuálnom stave a vývoji regionálnej a miestnej kultúry, ochrany a rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, vrátane fotografií a audiovideozáznamov, vyhotovovaných v rámci realizovaných aktivít. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené s cieľom plnenia úloh CTK. Spracúvanie osobných údajov na tento účel má archívnu hodnotu a v súlade so zákonom o archíve a registratúre nepodliehajú likvidácii,

1.3         podpory a rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, najmä podporou činnosti kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zabezpečovaním postupových súťaží a prehliadok a realizáciou prezentačných a súťažných podujatí v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Spracúvanie osobných údajov na tento účel má archívnu hodnotu a v súlade so zákonom o archíve a registratúre nepodliehajú likvidácii,

1.4         koordinácie výskumu a štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry,

1.5         zabezpečenia činnosti pracoviska pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Spracúvanie osobných údajov na tento účel má archívnu hodnotu a v súlade so zákonom o archíve a registratúre nepodliehajú likvidácii,

1.6         zabezpečenia plnenia úloh Európskeho kontaktného bodu,

1.7         vedenia centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Zoznam je prístupný verejnosti prostredníctvom webového sídla. Spracúvanie osobných údajov na tento účel má archívnu hodnotu a v súlade so zákonom o archíve a registratúre nepodliehajú likvidácii.

Právny základ

NOC spracúva osobné údaje na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrnej osvetovej činnosti a zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, pričom plnenie týchto úloh je zákonnou povinnosťou CTK, príp. tieto úlohy plní vo verejnom záujme (body 1.2, 1.3). S cieľom realizácie rôznych aktivít, súťaží, projektov a prezentácií, sú spracúvané osobné údaje aj na základe zmluvy, ktorou je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tieto účely, nebude možné realizovať predmet zmluvy (napríklad účasť na prezentačnej akcii alebo súťaži).

V rámci plnenia úloh CTK s cieľom podpory rozvoja kultúrnej identity, šírenia informácií o vývoji kultúry, ochrany a rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva je vo verejnom záujme zverejňovanie osobných údajov na plagátoch, programoch organizovaných podujatí, v médiách, prezentačných materiáloch, na webovom sídle CTK a pod.

1.8         Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu a to na účely prijatia primeraných bezpečnostných opatrení v rámci sieťovej bezpečnosti alebo ako vaše kontaktné údaje v rámci dodávateľských zmlúv, registračných formulárov, kontaktných údajov a pod. V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek, osobne v CTK alebo elektronicky u zodpovednej osoby na adrese: brosland@brosland.eu. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu 3 rokov.

1.9         Vaše osobné údaje spracúvame na účely archivácie a predarchívnej starostlivosti na základe osobitných predpisov, najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúre a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

1.10     Na splnenie zákonnej povinnosti spracúva CTK vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa. CTK prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbá o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

  1. II.         Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť priamo na zodpovednú osobu (Miroslav Bros) na adrese: brosland@brosland.eu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.