Cookies - viac informácií

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok Vaša doména. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách.

Ako používame súbory cookies?
Náš web používa súbory cookie, aby sme vedeli analyzovať užívateľské správanie na našom webe a aby sme vedeli využiť tieto dáta v našich ďalších aktivitách. Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a ani ich nevyužívame na ďalšie účely, ktoré nie sú spomenuté v tomto texte. Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas so zbieraním cookies.

Webové sídlo môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o návštevnikoch prostredníctvom Vašeho internetového prehliadača.

Údaje, ktoré takto získame môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom platforiem Google Inc., Facebook a Twitter.

Google Analytics

Súbory cookies zbierame najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA sú v súlade so Zásadami o ochrane súkromia. Viac si môžete prečítať tu.

Facebook, Twitter

Len v prípade ak sa rozhodnete Zdieľať alebo označovať naše články tlačítkom Páči sa mi to alebo Tweetnuť.

 

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webového sídla je aktivované na podnet návštevníkov, vyjadreného kliknutím na možnosť "Súhlasím", ktorá je za upozornením v dolnej časti webového sídla v tomto znení: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava používa na tomto webovom sídle súbory, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok ctkmyjava.sk. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním."

Súhlas je udelený na dobu, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke o jednotlivých cookies súboroch. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť pomocou zmien nastavení Vášho príslušného internetového prehliadača.

Typ

Názov

Účel

Platnosť

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie statistických informácií

Podľa nastavenia Vášho prehliadača, príp. do odstranenia.

Podľa zákona o ochrane osobních údajov máte právo:

 • požiadať o informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

 • požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov,

 • požiadať o ich aktualizáciu alebo úpravu,

 • požiadať o vymazanie osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavanie povinností súvisiacich so spracovaním sa môžete obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Centrum tradičnej kultúry v Myjave sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícií, na žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje

na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícií, na žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. komu je určená (povinná osoba - Trenčiansky samosprávny kraj)
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
 3. ktorých informácií sa týka (požadované informácie)
 4. aký spôsob sprístupnenia informácií sa navrhuje:
 • Ak je žiadosť neúplná, bude žiadateľ vyzvaný, aby ju doplnil v stanovenej lehote.
 • Ak žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, bude žiadosť odložená.

Žiadosť možno podať:

 1. písomne ako poštovú zásielku alebo osobným doručením do podateľne na adresu:

Centrum tradičnej kultúry Myjava 
Partizánska 290/17
907 01 Myjava

 1. osobne na uvedenej adrese
 2. elektronickou poštou na adresu: viera.feriancova[zavináč]ctk.tsk.sk
 3. iným technicky vykonateľným spôsobom

Žiadosť je možné podať osobným doručením alebo ústne počas pracovných dní v čase od 08.00 do 14.00 h. Faxom a elektronickou poštou možno žiadosť podať bez časového obmedzenia. Žiadosť doručená po 14.00 h. alebo mimo pracovného dňa sa považuje za doručenú najbližšie nasledujúcim pracovným dňom.

Lehoty na vybavenie, rozhodnutie, opravné prostriedky:

Informácie sa sprístupňujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní (do 15 pracovných dní nevidiacej osobe). Lehoty sa môžu predĺžiť v súlade so zákonom. Ak žiadosti povinná osoba nevyhovie, hoci len v časti, vydá tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).