Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup interné severové úložisko a cloudový server s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 12.06.2023

Lehota na predkladanie ponúk: 20.06.2023, 09:00:00

Otváranie obálok: 20.06.2023, 10:00:00