2. adventný koncert

2. adventný koncert

Termín: 4.12.2016, 17:00

Základná umelecká škola v Myjave je nositeľkou umeleckej a vzdelávacej tradície, ktorú spĺňa už 65 rokov. Bola založená 3. októbra 1951, ako Hudobná škola v Myjave. Od tejto doby

prešla viacerými zmenami – zmenil sa jej názov, sídlo, i zriaďovateľ. Do dnešného dňa si však zachovala svoje základné smerovanie – poskytnúť svojim žiakom plnohodnotnú umeleckú

výchovu a vzdelanie.

Škola zaznamenáva mimoriadnu životaschopnosť, rozvoj a zachováva si výborný status. Je čoraz viac vyhľadávanou inštitúciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu

a aktuálne ju navštevuje 600 žiakov. Priestory školy sa nachádzajú v budove kultúrneho domu Samka Dudíka. Ponúka vzdelávanie pre žiakov základných a stredných škôl, ale organizuje aj

štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a pre dospelých.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. V rámci nich rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne

odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na

suverénne vystupovanie pred verejnosťou. Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných

podujatiach školy, ako sú napr. školské besiedky, verejné koncerty, ale aj pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach,

humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach.

Hovorí sa, že miesta, kde sa ľudia venujú tvorivým činnostiam, vyžarujú zvláštnu atmosféru. Takým miestom je aj táto škola. Je tu pre všetkých, ktorí túžia načrieť do tajov

umenia, učiť sa a realizovať sa. Je to stánok, v ktorom je umožnené akémukoľvek talentu sa prejaviť, rozvinúť a neskôr ho aj uplatniť – v práci, alebo len tak, pre radosť seba samého a svojho okolia.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

CTK v Myjave a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave