Hrou k tancu

Termín: od 28.2.2024 do 17.4.2024

Seminár sa bude konať v termínoch
28. február ― 26. marec ― 17. apríl 2024  
vždy od
8:30 – 13:00 h
Seminár je zameraný na:
  • metodiku výučby ľudového tanca hravými metódami na princípoch konštruktívnej pedagogiky pre pedagógov MŠ a ZŠ
  • využitie detských hier v pedagogickej praxi
  • informácie o vývoji a typológii ľudového tanca a detských hier
  • príprava scénických výstupov s využitím tancov a hier
  • osobné konzultácie
Poplatok: 30,- € celkovo za všetky tri časti seminár
Účastníci si so sebou prinesú písacie potreby, nácvičný odev a obuv
Kontakt: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – 034/621 32 52, 0905 292260, lenka.konecna@ctkmyjava.sk

Miesto konania

veľká nácviková sála KD Samka Dudíka v Myjave (cez služobný vchod na prízemí)

Zabezpečuje

Lenka Konečná

Organizátor

CTK v Myjave